آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اولویت ها و سیاست های شورای عالی عتفحمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی
فرم هزینه کرد طرح های تحقیقاتی داخلیطرح های تحقیقاتی داخلی
فرم هزینه کرد طرح های تحقیقاتی کاربردیطرح های تحقیقاتی کاربردی
نمونه صفحات جلد گزارش طرح تحقیقاتی داخلیطرح های تحقیقاتی داخلی
شیوه نامه حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلیحمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی
نمونه صفحات جلد گزارش طرح تحقیقاتی کاربردیطرح های تحقیقاتی کاربردی
شیوه‌نامه نگارش گزارش طرح‌های تحقیقاتی داخلی دانشگاهطرح های تحقیقاتی داخلی
فرایند حمایت مالی از پایان نامهحمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی
شیوه‌نامه نگارش گزارش طرح‌های تحقیقاتی کاربردی دانشگاهطرح های تحقیقاتی کاربردی
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی داخلیطرح های تحقیقاتی داخلی
دستورالعمل برنامه تحقیقات کوتاه مدت اعضای هیات علمی دانشگاهبرنامه تحقیقات کوتاه مدت اعضای هیات علمی
فرم های حمایت مالی از پایان نامهحمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی کاربردیطرح های تحقیقاتی کاربردی
الحاقیه سال ۹۷ آیین نامه طرح های تحقیقاتی داخلیطرح های تحقیقاتی داخلی
شرایط ارائه فاکتورحمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی
فرم های شرکت در مجامع علمی خارج از کشورشرکت اعضای هیات علمی در مجامع علمی خارج از کشور
دستورالعمل شرکت اعضای هیات علمی در همایش علمی خارج ازکشورشرکت اعضای هیات علمی در مجامع علمی خارج از کشور
گردش کاربرگزاری و یا شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها، همایش ها و سخنرانی های داخل کشور
فرم های شرکت در مجامع علمی داخل کشوربرگزاری و یا شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها، همایش ها و سخنرانی های داخل کشور
فرم های شرکت در کارگاه علمی داخل کشوربرگزاری و یا شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها، همایش ها و سخنرانی های داخل کشور