آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم هزینه کرد طرح های تحقیقاتی داخلیطرح های تحقیقاتی داخلی
فرم هزینه کرد طرح های تحقیقاتی کاربردیطرح های تحقیقاتی کاربردی
نمونه صفحات جلد گزارش طرح تحقیقاتی داخلیطرح های تحقیقاتی داخلی
نمونه صفحات جلد گزارش طرح تحقیقاتی کاربردیطرح های تحقیقاتی کاربردی
شیوه‌نامه نگارش گزارش طرح‌های تحقیقاتی داخلی دانشگاهطرح های تحقیقاتی داخلی
شیوه‌نامه نگارش گزارش طرح‌های تحقیقاتی کاربردی دانشگاهطرح های تحقیقاتی کاربردی
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی داخلیطرح های تحقیقاتی داخلی
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی کاربردیطرح های تحقیقاتی کاربردی
الحاقیه سال ۹۷ آیین نامه طرح های تحقیقاتی داخلیطرح های تحقیقاتی داخلی
فرم های شرکت در مجامع علمی خارج از کشورشرکت اعضای هیات علمی در مجامع علمی خارج از کشور
دستورالعمل شرکت اعضای هیات علمی در همایش علمی خارج ازکشورشرکت اعضای هیات علمی در مجامع علمی خارج از کشور
گردش کاربرگزاری و یا شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها، همایش ها و سخنرانی های داخل کشور
فرم های شرکت در مجامع علمی داخل کشوربرگزاری و یا شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها، همایش ها و سخنرانی های داخل کشور
فرم های شرکت در کارگاه علمی داخل کشوربرگزاری و یا شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها، همایش ها و سخنرانی های داخل کشور
فرم های برگزاری سمینار/کارگاه علمی داخل کشوربرگزاری و یا شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها، همایش ها و سخنرانی های داخل کشور
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در همایش ها،کارگاه هاو ارائه سخنرانی های داخل کشوربرگزاری و یا شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها، همایش ها و سخنرانی های داخل کشور
فرم های ارائه گزارش فرصت مطالعاتیفرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
فرم های کسب مجوز سفر از وزارت عتففرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
فرم های درخواست فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمیفرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمیفرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی