معاون پژوهش و فناوری

وظایف معاونت پژوهش و فناوری

وظایف:

برنامه‌ریزی جهت ایجاد محیط مناسب پژوهشی با توجه به تقویت روحیه تتبع و ابتکار در دانشگاهیان

انجام بررسیهای لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی

برنامه‌ریزی به منظور هماهنگی فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه

انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه

برنامه‌ریزی به منظور مشارکت در طرح‌های تحقیقاتی خارج از دانشگاه و نحوه ارتباط با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه

برنامه‌ریزی و نظارت بر همکاری دانشگاه با نهادها و سازمان‌های مختلف در رابطه با نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاهیان و مراکز صنعتی

تعیین و پیشنهاد خط ‌مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات در جهت توسعه و کیفیت آموزشی کشور

تهیه، تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی به مقامات مربوطه

سرپرستی و نظارت بر فعالیت‌های واحدهای تابعه

انجام بررسی های لازم و ارائه طرحهای اصلاحی در زمینه فعالیتهای پژوهشی

ایجاد و برقراری تماس با دانشگاه های داخلی و خارجی به منظور عقد تفاهم نامه های همکاری در زمینه های مختلف پژوهشی .

اداره امور کتابخانه مرکزی و اعمال نظارت بر نحوه اداره سایر کتابخانه های دانشگاه و تامین خدمات لازم در این زمینه

انجام خدمات سمعی و بصری مورد نیاز واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه