مدیریت امور پژوهشی

شرح وظایف :

 • اجرای سیاست ها و برنامه‌های راهبردی پژوهشی دانشگاه
 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • امور مربوط به محاسبه امتیاز فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و پرداخت پژوهانه به ایشان
 • جمع آوری اطلاعات و ارزشیابی پیشرفت فعالیت­های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالیانه
 • بهبود شاخص‌های پژوهشی از طریق افزایش تولیدات علمی
 • امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان در مجامع علمی داخل و خارج از کشور
 • امور مربوط به فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی
 • تأمین امکانات و وسایل مورد نیاز فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 • برگزاری نمایشگاه های پژوهشی به مناسبت‌های مختلف
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش و مراسم پژوهشگران برتر دانشگاه
 • تدوین کتابچه‌های مربوط به عملکرد پژوهشی دانشگاه
 • امور مربوط به  طرح‌های تحقیقاتی
 • پرداخت حق التألیف مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی و دانشجویان در مجلات معتبر علمی _ پژوهشی
 • امور مربوط به فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیات علمی
 • پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان
 • اعزام اعضای هیأت علمی به دوره‌های آموزشی کوتاه مدت
 • بررسی و تأمین هزینه‌های مربوط به موارد فوق
 • کلیه امور مربوط به آزمایشگاه‌های دانشگاه